หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

หรือวันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะประกอบด้วย 3 หลักการ 4 อุดมการณ์ และ 6 วิธีการ เนื้อหาว่าด้วยเรื่อง "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"


 นอนกจากนั้น ยังได้มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน 4 ประการด้วยกันคือ

1) วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2) มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้น
   มคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3) พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4) พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"

และนี่เป็นที่มาของชื่อ วันจาตุรงคสันนิบาต


ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 2500 กว่าปีมาแล้ว แต่คำสอนของพระพุทธองค์ยังคงหมุนต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีความล้าสมัย เป็นหลักการที่ถ้าทุกคนปฎิบัติตามแล้วตัวเราเองก็จะเป็นสุข โลกของเราก็จะสงบสุขอย่างแน่นอน อย่างลืมทำความดีกันนะครับ และในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็อยากช่วยให้กงล้อแห่งธรรมยังหมุนต่อไปเรื่อยๆ ช่วยเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ต่อครับ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

By: K.C.A.N

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น