หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อะโหสิกัมมัง

บทอธิฐานขออโหสิกรรม"นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ" 3จบ

     กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง 

สัญจิจจะกัมมัง  อะสัญจิจจะกัมมัง 

ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม      กรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด 

ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี 

ในภพชาติใดก็ตาม 

ขอให้เจ้าคู่เวรคู่กรรมทั้งหลาย

จงโปรดยกโทษ 

ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่

ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรม

By: KCAN

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น